Helaas is vaak niet duidelijk welk recht en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het mogelijk accepteren door uw opdrachtgever van uw offerte met daaraan gekoppelde voorwaarden is niet altijd de garantie dat Nederlands recht en uw voorwaarden van toepassing zijn. In Duitsland bestaat bijvoorbeeld het retentierecht niet. Ook indien uw Duitse opdrachtgever een factuur niet voldoet gaat de Duitse wet er van uit dat uw opdrachtgever terecht niet of gedeeltelijk betaald en dient u onderbouwd aan te geven waarom inhouding onterecht is.

Meestal echter, zal uw Duitse opdrachtgever uw voorwaarden en het daar aan gekoppelde Nederlandse recht niet accepteren. Vaak gebeurt dat pas (in een bijzin) bij de slotondertekening middels een in Duitsland veel gebruikt formulier met reeds standaard voorgedrukte artikelen, als onderdeel van zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) , waarin opgenomen kan zijn dat voor buitenlandse opdrachtnemers uitsluitend Duits recht van toepassing is. Ook staat soms vermeld in dit Niederschrift dat de Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) van toepassing is. Deze Vertragsbedingungen van de VOB/B zijn te zien als algemene voorwaarden en onderscheiden zich op een wezenlijk aantal punten van de UAV. Zo is geregeld dat bij een zogenaamd Pauschalopdracht (tenzij dat uitdrukkelijk anders regelt) meerwerk tot 10% niet verrekenbaar is. Ook is standaard geregeld dat, indien niet anders overeengekomen is, overschrijding van tussentijdse Ausführungsfristen kunnen leiden tot een boete, ondanks dat de eindoplevering op tijd is. Los van een eventuele boete (Vertragsstrafe) is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die ontstaan is door te late oplevering door zijn toedoen. Heel gebruikelijk is dat een zekerheidsstelling wordt gevraagd van 5% van de opdrachtsom, meestal in de vorm van een bankgarantie voor een periode van 5 jaar.

Het afwijken van de VOB gaat niet zonder gevolgen. Indien onenigheid zou ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de partij die de wijzigingen heeft afgedwongen altijd in het nadeel.