In principe worden in Duitsland in vergelijking met Nederland gelijksoortige eisen gesteld aan de veiligheid en inrichting op een bouwplaats. Zoals Duitsers betaamt zijn regels hieromtrent nauwgezet onder andere vervat in de Bauordungen, de Baustellenverordnung en het Arbeitsschutzgesetz. Het verschil met de Nederlandse situatie is dat handhaving en indien nodig sanctionering strikter wordt toegepast.

Bauordung

In alle bouwverordeningen (elk Bundesland heeft zijn eigen bouwverordening) is beschreven dat de bouwplaats zo dient te worden ingericht dat gevaren en vermijdbare overlast dient te worden voorkomen. In praktische zin betekent dit onder andere dat de bouwplaats dient te worden afgebakend en met waarschuwingstekens dient te worden voorzien. Vaak is “Auflage” bij de bouwvergunning de eis om bouwhekken te plaatsen. Bij vergunningplichtige bouwwerken dient de zogenaamde “Roter Punkt” zichtbaar vanaf de openbare weg, te worden aangebracht.

Baustellenverordnung

Doel van deze verordening (BaustellV) is verbetering van veiligheid en gezondheid van werkers op een bouwplaats. Wanneer de duur van de werkzaamheden meer dan 30 werkdagen in beslag nemen en er meer dan 20 personen op de bouwplaats werkzaam zijn òf wanneer de werkzaamheden meer dan 500 mandagen in beslag nemen, dient een veiligheidscoördinator (SiGe-KO) te worden aangesteld door de opdrachtgever. Bij gevaarlijke werkzaamheden (uiteraard is die definitie in de verordening benoemd) zoals graafwerkzaamheden dieper dan 5 meter of werkzaamheden op een hoogte van 7 meter of meer, dient een veiligheids- en gezondheidsplan te worden opgesteld. De opdrachtgever of de door hem aangestelde derde is en blijft verantwoordelijk. De Sicherheitskoordinator dient erop toe te zien dat de uitvoerenden hun plichten ten aanzien van de Baustellenverordnung vervullen.

Eisen aan de uitvoerende partij

Naast de verstrekking en eventueel het onderhoud van beschermingsmiddelen dienen maatregelen getroffen te worden met betrekking tot het juist opslaan van bouwmaterialen en bouwafval. Ook dient de samenwerking tussen werknemers van verschillende partijen en zelfstandigen aan het veiligheidsplan te worden getoetst. Van belang is dat werknemers op een begrijpelijke wijze in hun taal worden geïnformeerd over de diverse veiligheidsmaatregelen.

Sancties?

Een overtreding van de Baustellenverordnung zoals het niet tijdig indienen van een vooraankondiging voor de inrichting van de bouwplaats of indien van toepassing het niet indienen van een Sicherheits- und Gesundheitsplan, valt volgens het Arbeitsschutzgesetz ( § 26 lid 2) onder het strafrecht!

Arbeitsschutzgesetz

Doel van deze wet is maatregelen te treffen ter vermijding van ongevallen bij het verrichten van werkzaamheden en ervoor te zorgen dat mensen onder humane omstandigheden hun werk kunnen doen. De eerder genoemde Baustellenverordnung is te zien als een toevoeging op deze wet, specifiek geënt op bouwwerkzaamheden. In deze wet worden in algemene zin de plichten van werkgevers en zelfstandigen benoemd zoals aandacht voor brandbestrijding, eerste hulp, ontruimingsplannen en het geven van voorlichting op het gebied van veiligheid. Ook worden in deze wet de plichten van werknemers benoemd zoals het verplicht gebruik van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Extra eisen Baugenehmigung

Zorg er als uitvoerende partij voor dat u voor aanvang van de werkzaamheden de volledige bouwvergunning met alle “Grüneintragungen” ontvangt. Vaak worden specifiek maatregelen genoemd waar bijvoorbeeld een melding dient plaats te vinden indien u een deel van de openbare ruimte wenst te gebruiken. Ook staat vaak omschreven dat dagelijks de gebruikte openbare ruimte dient te worden gereinigd. Let u ook op eventueel extra aan te vragen vergunningen die los van de bouwvergunning dienen te worden aangevraagd zoals het plaatsen van borden, het beschermen of kappen van bomen of benodigde vergunningen voor de diverse bouwaansluitingen. Soms wordt specifiek de verplichting en nadere eisen van een Bauzaun benoemd of worden de te gebruiken aan- en afvoerwegen aangegeven.