Corona update 20 maart 
De grenzen met Duitsland zijn nog steeds open. Een lockdown voor heel Duitsland of voor bepaalde regio’s kan best realiteit gaan worden. Naar verwachting maakt de Duitse regering dit weekend weer nieuwe maatregelen hierover bekend. Het kan zijn dat werken in Duitsland ook met een lock down mogelijk is, dit blijft gissen. Op onze website plaatsen we per dag een nieuwe update.

Corona geen reden uw project in Duitsland te staken

Duitsers zijn en blijven “punktlich”. Ook in overmacht situaties dient alles wel volgens de regels, als die er zijn, te gaan. En regels hoe te handelen in dit soort situaties zijn er zoals te verwachten was van Duitsers wel degelijk.

[Belangrijk] Vooraankondiging

Indien u als opdrachtnemer redenen ziet of onzeker bent of u uw werkzaamheden wel kunt aanvangen of voortzetten bent u verplicht dit onmiddellijk aan uw opdrachtgever te melden. Dit doet u middels een mededeling zoals u hier kunt downloaden. Zodra u meent daadwerkelijk niet verder te kunnen, dient u een zogenaamde Behinderingsanzeige te sturen indien u onder de VOB/B voorwaarden werkt òf een soortgelijke mededeling indien het Burgerlijk wetboek van toepassing is, zonder de verwijzingen naar de VOB/B.

Hoe weet ik welk formulier ik moet gebruiken?

Indien u niet onder de VOB/B voorwaarden uw contract heeft afgesloten is het Duits Burgerlijk wetboek van toepassing, tenzij u uitdrukkelijk Nederlands recht bent overeengekomen. In dat geval dient u uw Duitse opdrachtgever op dezelfde wijze als uw Nederlandse klanten te informeren en waarschuwen. Maar PAS OP, ook indien u onder Nederlands recht en/of de UAV werkt en u besluit het advies van de overheid op te volgen is dat uw eigen keuze en is de schade die daardoor ontstaat in principe voor uw rekening.

Hoe te melden:

 • VOB

Indien u onder de voorwaarden van de VOB/B werkt vul dan het hier te downloaden (Word) formulier in en verstuur dit aangetekend en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger per gewone post aan uw opdrachtgever.

 • BGB

Indien de voorwaarden van de VOB/B niet contractueel zijn overeengekomen vul dan het hier te downloaden (Word) formulier in en verstuur dit aangetekend en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger per gewone post aan uw opdrachtgever.

 • Nederlands recht

Indien Nederlands recht en de UAV is overeengekomen verwijzen wij graag naar paragraaf 6 lid 12 en 13 van de UAV. Ook in Nederland is het juridisch zo, dat wanneer u uit voorzorg uw medewerkers thuis houdt, terwijl de overheid dat niet eist, dit voor uw rekening en risico is.

Uw overeenkomst is nog niet afgesloten.

Uiteraard gaat u in overleg met uw opdrachtgever voor het maken van nadere afspraken. Wij adviseren ten stelligste zonder nadere afspraken de overeenkomst NIET af te sluiten. Indien u dit toch doet zonder deze nadere afspraken neemt u bewust het besluit in de wetenschap dat u een grote onzekerheid ten aanzien van planning en kosten tegemoet gaat. U neemt dus met de kennis van vandaag zeer bewust groot risico en wordt daardoor bij het alsnog stopzetten van het project verantwoordelijk voor alle schade, extra kosten en bouwtijduitloop.

[Belangrijk] Corona als enige aangegeven reden voor stoppen project is geen reden.

Indien U zonder verdere toelichting aangeeft door de Corona maatregelen de werkzaamheden aan uw Duitse project te moeten staken dan zijn alle gevolgen, boetes en ontstane schade voor uw rekening. U dient dus zo spoedig mogelijk na het verzenden van één van de aangegeven mededelingen (dus volgens VOB of volgens BGB) uw mededeling gedocumenteerd te onderbouwen. Op zich valt een Pandemie onder de definitie van overmacht of “onafwendbare toestand”. Echter een ondernemer dient er normalerwijze rekening mee te houden dat zijn personeel door een griepgolf kan worden geveld. U moet dus aantonen dat de uitval van arbeidskrachten het “normale” te boven gaat. Met andere woorden wanneer ziekte-uitval, ook van uw onderaannemers het normale, zoals bij een gewone griepgolf, niet te boven gaat heeft u geen aanspraak op schadevergoeding of bouwtijdverlenging. Wanneer echter meerdere werknemers verplicht in quarantaine dienen te worden gezet, draagt principieel de opdrachtnemer het risico. Indien dit voor al uw werknemers van toepassing zou zijn, eerst dan is een beroep op overmacht van toepassing.

Ook dient u aan te tonen dat wanneer u plotseling uw materialen veel duurder en/of later geleverd kunt krijgen dat dit werkelijk onvoorzien was. Indien u dit niet kunt aantonen zijn de extra kosten voor uw rekening.

[Belangrijk] Nazenden reden van stilleggen project

 • Een onherroepelijke oorzaak voor het stilleggen van een project is dat de projectlocatie zich in een quarantainegebied ligt of dat de overheid heeft bepaald dat elke bouwactiviteit op uw projectlocatie verboden is. (dus niet uit de krant maar als officiële mededeling van de plaatselijke overheid)
 • U dient gedocumenteerd aan te geven dat het aantal werknemers wat is uitgeschakeld het “normale” te boven gaat. U dient hiervoor de officiële ziekmeldingen te kunnen overleggen.
 • U dient aan te geven dat u preventief alles heeft gedaan verdere verspreiding, dus ziekteverzuim in uw bedrijf te voorkomen, u dient dus uw bedrijfsvoorschriften ten aanzien van hygiëne maatregelen met datum van ingang mee te sturen.
 • LET OP: Het uit voorzorg in quarantaine gaan van uw personeel wordt juridisch niet beoordeeld als ziekteverzuim. Mogelijk dat de Duitse regering hier op korte termijn dit anders zal beoordelen.
 • U dient gedocumenteerd aan te geven dat materialen en/of materieel niet, later of alleen tegen een hogere prijs geleverd kunnen worden. Hiervoor dienen brieven en mails van uw leveranciers en onderaannemers te worden meegestuurd.

Projectlocatie of bouwplaats in quarantainegebied

Indien de projectlocatie zich in een quarantainegebied  bevind, dan is de locatie niet toegankelijk en ligt het risico en dus de ontstane schade bij uw opdrachtgever.

Ook wanneer uw opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers besprekingen afzeggen waardoor u gehinderd wordt dan ligt ook daar het risico bij uw opdrachtgever.

Dus welke stappen moet u ondernemen?

 1. Stuur een vooraankondiging (hier te downloaden)
 2. Stuur wanneer u meent niet verder te kunnen een Behinderunganzeige indien u onder de VOB/B werkt of schriftliche Mitteilung indien u volgens de BGB werkt (hier te downloaden)
 3. Zend zo spoedig mogelijk (dus binnen een paar dagen !) de argumentatie voor het stopzetten volgens één of meer van onderstaande redenen na. Zonder deze argumentatie wordt de Behinderungsanzeige of melding alleen op basis van de mededeling; “Corona-virus” niet geaccepteerd.