Bautagebuch

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw Bauleiter in Duitsland verschillen met die van Nederland. Behalve dat uw opdrachtgever dit meestal vraagt, is het bijhouden van een zogenaamd Bautagebuch een verplichting vanuit de vergunningverlener. Het Bautagebuch dient dagelijks, maar in ieder geval minimaal bij ieder bouwplaatsbezoek door de projectleider of Bauleiter te worden ingevuld en dient door alle betrokkenen periodiek ondertekend te worden. Behalve het weer dient het aantal aanwezige personen op de bouwplaats te worden genoteerd, urenstaten te worden bijgehouden (ook van de onderaannemers), gebruik van bouwmachines, gebruik van materiaal en materieel, leveringen, stand ten opzichte van de planning, werkzaamheden waarbij een Bauleiter aanwezig dient te zijn (bijv. betonstort), meer- en minder werk enz, enz.

Bouwdossier en werkbriefjes

Bij een bezoek van de Zoll of Berufsgenossenschaft wordt gecontroleerd of het aantal werkuren per dag en per week de 10 uur, respectievelijk 50 uur niet te boven gaat. Uiteraard dienen alle personen op de bouwplaats geregistreerd te zijn en heeft de projectleiding van een ieder een kopie van het identiteitsbewijs. De diverse documenten in het kader van het Arbeitsnehmerentsendegesetz (AEntsG) dienen, indien door u gekozen is voor de bouwplaats als bezoekadres voor de Zoll, in het bezit te zijn van de projectleiding.

Bauleitererklärung

De projectleider dient, wanneer de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, schriftelijk te verklaren aan de vergunningverstrekker dat de werkzaamheden volgens de bouwvergunning en alle technische voorschriften en de “allgemein anerkannten Regeln der Technik” zijn uitgevoerd.  Tevens moet hij bevestigen dat door hem geen afwijkingen ten opzichte van deze regels en het bouwrecht geconstateerd zijn. De projectleider is indien deze verklaring onjuist zou zijn hier dus persoonlijk voor aansprakelijk.

Sicherheits- und Gesundheidsschutzplan (SiGe Plan)

Voor een bouwplaats waar meer dan 20 personen werkzaam zijn en meer dan 30 dagen gewerkt wordt of wanneer bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen bedragen dient een SiGe-plan te worden opgesteld. Indien meerdere partijen zoals onderaannemers op de bouwplaats aanwezig zijn dient bovendien een veiligheidscoördinator te worden aangesteld. De opdrachtgever is de verantwoordelijke voor het coördineren van de diverse veiligheidsplannen en zal meestal deze taken overdragen aan de hoofdaannemer of een externe Sicherheitskoordinator.

Indien uw opdrachtgever u als SiGe-coördinator aanwijst dient u behalve het opstellen van dit plan ook tijdens de bouwwerkzaamheden regelmatig controles uit te voeren en de bevindingen ook schriftelijk vast te leggen zoals omschreven in de Baustellenverordnung. Ten aanzien van een aantal werkzaamheden welke vallen onder de categorie “gevaarlijke werkzaamheden”  dienen de te treffen veiligheidsvoorzieningen, maatregelen en werkwijze te worden beschreven. Onder “gevaarlijke werkzaamheden” worden onder andere verstaan werken op een hoogte van meer dan 7 meter, graafwerkzaamheden met een diepte van meer dan 5 meter of montage van elementen met een gewicht van meer dan 10 ton.

Wilt u samen met uw projectleider of uitvoerder zijn taken en verantwoordelijkheden checken? Doe dan een quick-scan.