Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust welke algemene voorwaarden van toepassing zijn bij een levering, montage- of bouwwerkzaamheden in Duitsland. Misschien hebt u het geluk dat uw Duitse klant uw voorwaarden expliciet heeft geaccepteerd, maar in dat geval is hij zich daar dan meestal niet van bewust. In de meeste gevallen zal uw opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in de opdrachtverstrekking opnemen. Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat er op dit gebied veel onduidelijkheid is. Helaas ontstaan er pas discussies wanneer er problemen tussen u en uw opdrachtgever ontstaan. Wanneer onduidelijk is welk recht van toepassing is kan een procedure om te bepalen of Duits of Nederlands recht geldig is, zo maar meer dan een jaar gaan duren.

Er kunnen zich meerdere situaties voordoen bij uit te voeren werkzaamheden in Duitsland. We noemen de in de praktijk meest voorkomende scenario’s;

Verschillende scenario’s

Scenario A

U heeft opdracht ontvangen van een Nederlandse rechtspersoon waarbij de Nederlandse voorwaarden van u of uw opdrachtgever van toepassing zijn. Hierbij is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen anders overeenkomen. Het is verstandig om in dit geval expliciet Nederlands recht overeen te komen om mogelijke procedures te vermijden. Het is zeer wel mogelijk dat een aantal voorwaarden van u of uw opdrachtgever in strijd zijn met de Duitse lokale wetgeving of zelfs het Burgerlijk wetboek. Een bekend voorbeeld is dat het recht van retentie in Duitsland niet bestaat. Ook dient u zich bij bouwprojecten altijd te houden aan Duitse technische voorschriften en de VOB/C.

In de praktijk komt het nog al eens voor dat uw opdrachtgever een Nederlander is, maar dat bij de contractondertekening blijkt dat de rechtspersoon een Duitse GmbH is.

Scenario B

B. Uw opdrachtgever is een Duitse rechtspersoon, u heeft in uw offerte uw voorwaarden gesteld en daarmee het Nederlands recht van toepassing verklaard. Indien uw opdrachtgever op basis van uw offerte de opdracht heeft verstrekt is het niet in alle gevallen zo dat dan ook Nederlands recht van toepassing is.

Scenario C

Het meest voorkomende geval is dat uw Duitse opdrachtgever zijn voorwaarden en Duits recht van toepassing verklaard. Het kunnen eigen voorwaarden zijn als aanvulling op het BGB (Duitse burgerlijk wetboek) maar bij de meeste bouwopdrachten zal de zogenaamde VOB/B (Vergabe- und VertragsOrdnung für Bauleistungen) van toepassing worden verklaard. Vaak wordt gezegd dat dit de Duitse tegenhanger is van de Nederlandse UAV, maar er wordt dan aan voorbijgegaan dat de VOB/B gewoon de algemene voorwaarden zijn. De onderdelen waar Nederlandse bedrijven het eerst op reageren zijn de af te geven termijnloze bankgaranties, boeteregelingen, aansprakelijkheden en de andere wijze van het opstellen van een calculatie.

Zoals u misschien al uit de pers heeft vernomen heeft de Duitse Bundestag op het punt van bouwcontractenrecht tot een wetswijziging besloten. Voor de eerste keer wordt nu het bouwcontractenrecht in het Duitse Burgerlijke wetboek (BGB) opgenomen. Dit is verbonden met een aantal belangrijke wijzigingen en aanpassingen in vergelijking met het bestaande recht. De nieuwe wetgeving zal zeker tot een aanpassing van de VOB/B moeten leiden.