Is dit verrekenbaar? Krijg ik uitstel van oplevering?

Weersomstandigheden die werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken tijdens de uitvoering van uw Duitse bouwproject zijn bijna nooit een reden tot aanpassing van de planning of de prijs. Aanspraak op meerwerk is zowel in de VOB/B (§ 6 Abs 2.2) als in het BGB (Duitse burgerlijk wetboek) uitgesloten.

schlechtwettertage en Behinderungsanzeige

De onwerkbare dagen waar tijdens de realisatie van uw project normalerwijze rekening mee dient te worden gehouden, zijn gedocumenteerd bij de Deutsche Wetterdienst. Indien u bijvoorbeeld een planning heeft afgegeven die loopt van november tot en met juni, dienen de statistisch aangegeven slechtweer dagen in die periode in de regio waar u het project realiseert, in de planning verdisconteerd te zijn. Stel dat met 8 dagen rekening gehouden zou moeten worden en u krijgt te maken met 10 onwerkbare dagen dan zijn slechts 2 dagen verrekenbaar inclusief een mogelijke toeslag voor het hervatten van de werkzaamheden. Ook wanneer de oorspronkelijke uitvoering in de zomerperiode gepland was en deze door toedoen van de opdrachtgever is verschoven naar de winterperiode, mogen de extra slechtweer dagen verrrekend worden.

Categorieën

Slechtweerdagen zijn onder te verdelen in “behindert”, “ungünstig”, “erschwert”, “sehr erschwert”. Deze categorieën bepalen of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd. De opdrachtnemer moet alles in het werk stellen om op basis van redelijkheid de werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren.

Onvoorzien onwerkbaar weer

Indien u van mening bent dat een normale uitvoering door extreme omstandigheden niet mogelijk is dan bent u verplicht dit schriftelijk aan uw opdrachtgever mee te delen. Indien u in dit geval nalaat deze Behinderungsanzeige te versturen, dan is alleen aanspraak op vergoeding en verlenging van de bouwtijd mogelijk wanneer dit uw opdrachtgever bekend was. Let op: een vergoeding en verlenging van de bouwtijd is alleen mogelijk bij onvoorzien slecht weer, dus meer dagen ten opzichte van het aantal statistisch aangegeven dagen door de Deutsche Wetterdienst (https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html).

De planning

U dient alles in het werk te stellen de verloren tijd in te halen en uw opdrachtgever hierover te informeren. Zodra u de werkzaamheden weer kunt aanvangen, dient u de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Extra maatregelen die u moet treffen zijn om de verloren tijd weer in te halen (indien u geen rekening had gehouden met de slechtweer dagen volgens de Deutsche Wetterdienst) zijn niet in rekening te brengen bij uw opdrachtgever.

Boeteclausule

Ook wanneer geen zogenaamde “Vertragsstrafe” is overeengekomen en u als opdrachtgever helemaal geen rekening heeft gehouden met langdurig slecht weer (bijvoorbeeld in Beieren)  en daardoor geen mogelijkheid heeft de verloren tijd in te halen,  kan de opdrachtgever aanspraak maken op een schadevergoeding volgens § 642 BGB.