Evenals in Nederland, werken ook Duitse opdrachtnemers in de bouwnijverheid vaak met gespecialiseerde onderaannemers. Het werken met onderaannemers in de Duitse bouwbranche is ook voor Nederlandse opdrachtnemers geen juridische belemmering. Wel dienen die onderaannemers, indien dat niet-Duitse onderaannemers zijn, aan dezelfde kwalificaties te voldoen als hun Duitse collega bedrijven. Daarnaast heeft elke niet Duits bedrijf een meldingsplicht, dus niet alleen de hoofdaannemer, maar alle niet-Duitse bedrijven die in opdracht van de hoofdaannemer in Duitsland onderaannemingswerkzaamheden uitvoeren.

Meldingsplicht

Niet de hoofdaannemer moet zijn onderaannemers melden. Dit dient te gebeuren door de onderaannemers zelf. Wel is middels de wet ketenaansprakelijkheid de hoofdaannemer verplicht te controleren of zijn onderaannemers zich houden aan de regels van het zogenaamde Arbeitnehmerentsendegesetz. Praktisch vertaald betekent dit onder andere: Heeft de onderaannemer zich gemeld bij Meldeportaal Zoll, is er een bouwplaats dossier aanwezig, wordt het minimumloon in de betreffende branche uitbetaald en wordt voldaan aan het minimumaantal vakantiedagen. Bij controle op de bouwplaats dient de “Bauleiter” te beschikken over de namen en aantallen van werknemers van de diverse onderaannemers.

Holding met meerdere vennootschappen

Regelmatig komt voor dat de feitelijke opdrachtnemer zuster- of dochterbedrijven in onderaanneming werkzaamheden laat uitvoeren. Dit is op zich geen probleem echter alle bedrijven van de op de bouwplaats aanwezige werknemers dienen zich afzonderlijk te melden. Bij controle door de Zoll moet blijken dat de naam van het bedrijf zoals op het loonstrookje van iemand staat vermeld correspondeert met het gemelde bedrijf. Van belang is dat, indien meerdere bedrijven die onderdeel zijn van dezelfde holding bij een project werkzaam zijn, er een onderaannemingsovereenkomst (dus geen inleenovereenkomst!) dient te bestaan tussen die bedrijven.

Kwalificatie van de onderaannemer

Een bedrijf dat een ambacht uitvoert in de bouw in Duitsland dient daarvoor aantoonbaar gekwalificeerd te zijn. Dit is, zoals voor elk bedrijf, ook van toepassing op onderaannemers. Voor de typische bouwambachten, zoals, metselaar of timmerman, dient een leidinggevende van de onderaannemer ingeschreven te staan in het ambachtenregister, de zogenaamde Handwerksrolle. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het inzetten van onderaannemers met vereiste kwalificaties en inschrijvingen. Klusbedrijven voldoen bijna nooit aan de vereiste criteria.

Installatiewerkzaamheden

Onderaannemers op het gebied van elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties dienen te voldoen aan bijzondere kwalificaties, indien onderdeel van de opdracht is om aan te sluiten op het openbare net. Men dient dan in het bezit te zijn van een “Installateursverzeichnis”. Slechts een zeer beperkt aantal Nederlandse bedrijven is in het bezit van een dergelijke verklaring. De praktijk is dat uw E- of W onderaannemer een Duitse collega zal moeten inschakelen om goedkeuring te krijgen voor het aansluiten en opleveren van de installatie.

Design & Build

Indien ook een architect, constructeur of adviseur werkzaamheden voor u in onderaanneming uitvoert bent u net als Nederland, tevens ontwerpverantwoordelijk. Aansprakelijkheden, zeker voor deze werkzaamheden, gaan in Duitsland verder dan de hoogte van het honorarium. We verwijzen hiervoor naar zowel de VOB/B, het BGB en de HOAI. Laat u, in voorkomend geval, door ons op de hoogte brengen van de diverse consequenties en neem zeker contact op met uw verzekeraar.

Auteur: Bert van der Laan