Het aantal uren dat uw personeel per dag en per week mag werken in Duitsland en ook de pauzes die in acht moeten worden genomen zijn vastgelegd in het Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Deze regeling is opgezet zowel ter bescherming van de werknemer als ter bevordering van het veilig werken.

Deze regeling is Bundesweit, dus in de geheel Duitsland van toepassing. Het registreren is een wettelijke plicht en kan steekproefsgewijze gecontroleerd worden door verschillende instanties zoals de Zoll of de Berufsgenossenschaft.

Controles

De taken van de Zoll zijn onder andere om bij buitenlandse werknemers te controleren of de arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk zijn aan de Duitse arbeidsvoorwaarden in die betreffende branche. Onderdeel van die taak is dus ook controle van de maximale werktijd en de genomen pauzes. Ook de Berufsgenossenschaft kan vanuit het oogpunt van veiligheid een werktijd controle uitvoeren. Het zal duidelijk zijn dat als iemand te lang zonder pauze heeft gewerkt, en let op; als de pauze wel genomen is maar vergeten wordt die te registreren, u bij een bedrijfsongeval aansprakelijk gesteld zult worden. Het is dus van groot belang ook pauzes nauwkeurig vast te leggen.

Registratie

Uw projecteider of Bauleiter dient van al uw personeel en deze urenregistratie bij te houden. Ook dienen uw onderaannemers de urenstaten van hun personeel aan de Bauleiter te verschaffen. Dit mag zowel via een urenbriefje als hard-copy, maar mag tegenwoordig ook digitaal worden geregistreerd. Bijzonder is te vermelden dat de gegevens op de tablet of PC dienen te staan of op een server die in Duitsland aanwezig is.

De manier waarop u de werk- en pauzetijden vastlegt is vrij. Er is geen standaard formulier voorgeschreven. Minimaal dienen de volgende zaken vermeld te zijn: Datum, naam van de persoon, werktijden met begin en eindtijd, pauzes, globale omschrijving werkzaamheden, handtekening/paraaf van de werknemer (mag per week) De registratie dient uiterlijk vanaf de zevende kalenderdag na de datum van de werkzaamheden te worden gedaan. Urenstaten moeten gedurende ten minste twee jaar worden bewaard.

Werktijd en pauzes

Bij zowel de werktijden als de pauzetijden dient, zoals ook vastgelegd in § 19 lid 1 AEntG , begin- en eindtijd te worden genoteerd en per dag en per week de totale werktijd te worden opgeteld. Uitgangspunt is 8 uur per dag en 40 uur per week. Het is echter toegestaan tot maximaal 10 uur per dag en tot maximaal 50 uur per week te mogen werken. Deze overuren dienen wil binnen een jaar volgens het principe tijd voor tijd te worden gecompenseerd uitgaande van 48 uur per week. In sommige CAO’s zoals in de bouw dient deze compensatie binnen 26 weken plaats te vinden. Uitzonderingen of ontheffingen zijn alleen voor bepaalde beroepsgroepen (politie, medici) of in bijzondere gevallen mogelijk.

Pauzetijd

Na 6 uur werken dient minimaal 30 minuten pauze te worden genomen. Na 9 uur werken minimaal 45 minuten pauze Op de urenstaat moet dus te zien zijn dat er pauzes worden genomen. De pauzes van 30 minuten mogen ook verdeeld worden in 2 x 15 minuten. Let op: pauzes korter dan 15 minuten tellen gewoon mee als werktijd. Ook het omkleden voor en na de werkzaamheden telt mee als werktijd. Reistijd woon-werk telt niet mee als werktijd, vreemd genoeg ook niet als zelf gereden wordt.
Tip! Download gratis onderstaande infosheet urenregistratie in Duitsland (6 pagina’s)
Download infosheet Nedubex + gratis voorbeeld urenregistratie tabel